- คู่มือการจัดทำหลักสูตร

- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย

- กรอบมาตรฐานหลักสูตร

- ระเบียบบัณฑิตศึกษา

- การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

- แบบเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร มคอ.7

- ตัวอย่าง หลักสูตรรายวิชาและการรายงานผลการดำเนินการ มคอ.2 และ มคอ.7 ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

 

 ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


สถานะการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564