- คู่มือการจัดทำหลักสูตร

- คู่มือบัณฑิตวิทยาลัย

- กรอบมาตรฐานหลักสูตร

- ระเบียบบัณฑิตศึกษา

- การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

- แบบเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร มคอ.7

- ตัวอย่าง หลักสูตรรายวิชาและการรายงานผลการดำเนินการ มคอ.2 และ มคอ.7 ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

 

 ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถานะหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
 สกอ. เห็นชอบแล้ว 1. วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 2 เมษายน 2561
2. วท.ม. คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (รอ สกอ. รับทราบ)
3. วท.ม. สถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (รอ สกอ. รับทราบ)
4. วท.ม. เคมี (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 8 กันยายน 2560
5. วท.ม. จุลชีววิทยา (นานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (รอ สกอ. รับทราบ)
6. วท.ม. ชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 1 สิงหาคม 2561
7. วท.ม. ชีววิทยา (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 19 มีนาคม 2561
8. วท.ม. พฤกษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 5 เมษายน 2561
9. วท.ม. ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 18 เมษายน 2561
10. วท.ม. ฟิสิกส์ (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 18 เมษายน 2561
11. วท.ม. ธรณีฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 2 เมษายน 2561
12. วท.ม. เภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 18 เมษายน 2561
13. วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 5 เมษายน 2561
14. วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 29 กุมภาพันธ์ 2559
15. วท.ม. วัสดุศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 4 กุมภาพันธ์ 2557
      วท.ม. วัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว
16. วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2558 29 กุมภาพันธ์ 2559
17. วท.ม. สรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 5 เมษายน 2561
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
1. ปร.ด. คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 22 กุมภาพันธ์ 2561
2. ปร.ด. เคมี (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 5 เมษายน 2561
3. ปร.ด. จุลชีววิทยา (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 5 เมษายน 2561
4. ปร.ด. ชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 1 สิงหาคม 2561
5. ปร.ด. ชีววิทยา (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 19 มีนาคม 2561
6. ปร.ด. ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 18 เมษายน 2561
7. ปร.ด. ฟิสิกส์ (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 18 เมษายน 2561
8. ปร.ด. ธรณีฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 18 เมษายน 2561
9. ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 9 ตุลาคม 2557
10. ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 18 เมษายน 2561
11. ปร.ด. สรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 5 เมษายน 2561
     
สถานะหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
กำลังดำเนินการปิด 1. วท.ม. เคมีอินทรีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว
2. วท.ม. สัตววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว
3. วท.ม. นิเวศวิทยา (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
1. ปร.ด. เคมีอินทรีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว
2. ปร.ด. ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ส่ง สกอ. รับทราบ