ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ได้รับทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistantship) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2)

RusultRA 1 64 2 01

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ได้รับทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistantship) ครั้งที่ 2

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการจัดทำ สัญญาดังนี้

  • สัญญารับทุน (จัดทำ 2 ฉบับ) 
    เอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับทุน
  • สัญญาค้ำประกัน (จัดทำ 2 ฉบับ)
    เอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียน ของผู้ค้ำประกัน + สำเนาบัตรคู่สมรส + สำเนาใบสำคัญสมรส (ถ้ามี)