การจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี-โท คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

  • สัญญารับทุน (จัดทำ 2 ฉบับ)
    เอกสารแนบ : สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน (อย่างละ 2 ฉบับ)
  • สัญญาค้ำประกัน (จัดทำ 2 ฉบับ)
    เอกสารแนบ : สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ และ คู่สมรสของผู้ค้ำ (ถ้ามี) + สำเนาใบสำคัญการสมรส (อย่างละ 2 ฉบับ)
  • คำร้องเบิกเงินเดือน : ส่งทุกวันที่ 5 ของเดือน