ประกาศทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา PSU-TUYF Charitable Trust Fund ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565