การจัดทำสัญญารับทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistantship) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


  • สัญญารับทุน (จัดทำ 2 ฉบับ)
    • เอกสารแนบ : สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน (อย่างละ 2 ฉบับ)
  • สัญญาค้ำประกัน (จัดทำ 2 ฉบับ)
    • เอกสารแนบ : สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ และ คู่สมรสของผู้ค้ำ (ถ้ามี) + สำเนาใบสำคัญการสมรส (อย่างละ 2 ฉบับ)
  • คำร้องเบิกเงินเดือน : ส่งทุกวันที่ 5 ของเดือน
    • แนบสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาครไทยพาณิชย์ (เฉพาะครั้งแรกที่ยื่นคำร้องขอเบิกเงินเดือน)

 update : 9 มิ.ย. 65