ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้

และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป)