ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก (ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565)