ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อสำเร็จการศึกษา (ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565)